CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng thành viên

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

01 Ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận do HĐQT quyết định thành lập, do Trưởng ban phụ trách và quản lý, có Phó ban giúp việc, đội ngũ chuyên viên thực hiện công tác.

Nhiệm vụ:  

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm trình HĐTV phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.

- Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của HĐTV.

- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Lập báo cáo kiểm toán.

- Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.

- Thường xuyên rà soát nhằm phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty.

- Tư vấn cho HĐTV trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để HĐTV xem xét, quyết định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

- Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.


02 Phòng quản lý - đầu tư dự án

Phòng Quản lý - Đầu tư dự án là Phòng chức năng thuộc Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên, tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động liên quan đến quản trị điều hành các dự án Đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự án) của Công ty từ lúc có chủ trương đầu tư cho đến khi hoàn thành dự án.

Nhiệm vụ:
1. Đề xuất chủ trương và tổ chức triển khai các dự án mới theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

2. Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư

3. Tổ chức thực hiện đầu tư các dự án do Công ty trực tiếp triển khai theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc

4. Tổ chức thực hiện các thủ tục kết thúc đầu tư

5. Báo cáo cho Tổng Giám đốc hoạt động thường kỳ của phòng và tiến độ triển khai các dự án

6. Đề xuất phương thức chuyển giao các phần công việc Công ty đã thực hiện cho doanh nghiệp dự án

7. Lập báo cáo thẩm định, đóng góp ý kiến cho các dự án đầu tư tại các công ty con và công ty liên kết khi có yêu cầu

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc.


03 Phòng kế toán

Phòng Kế Toán là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Kế toán Trưởng phụ trách và quản lý, có các Kế toán phó và đội ngũ kế toán viên giúp việc và tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác kế toán tài chính theo luật pháp và quy định của Nhà nước.

Nhiệm vụ:
1. Thực hiện công tác quản lý kế toán tài chính:
2. Xây dựng các phương án huy động vốn: tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc ký kết các hợp đồng tín dụng; điều phối sử dụng vốn trong nội bộ một cách có lợi nhất.
3. Thực hiện công tác quản lý kế toán quản trị:
4. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát tài chính đối với ngân sách, vốn và tài sản:
5. Duy trì chế độ làm việc với Kế toán trưởng các doanh nghiệp mà Công ty có đầu tư vốn.
6. Cung cấp thông tin kế toán cần thiết, có liên quan cho các Phòng, Ban, các báo cáo tài chính và quản trị cho Tổng Giám đốc.
7. Chủ trì tổ chức hoạt động nhằm kết nối các phòng, ban có chung chức năng, nhiệm vụ của các doanh nghiệp trong hệ thống nhằm nâng cao và phát triển kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.
8. Tham mưu việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách, quy trình, quy định đó.
9. Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo yêu cầu của các cơ quan này.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

04 Phòng hành chính tổ chức

Phòng Hành chính - Tổ chức là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc, đội ngũ chuyên viên thực hiện công tác và tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực: Hành chính, quản trị tài sản, nhân sự và lao động tiền lương.

Nhiệm vụ:
1.Công tác văn phòng, lưu trữ và thư ký
2.Công tác hành chính
3.Công tác nhân sự: xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý; quản trị, tuyển dụng và bố trí nhân sự, đào tạo, đánh giá đãi ngộ
4.Công tác Lao động – Tiền lương
5.Công tác quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, phương tiện đi lại
6.Công nghệ thông tin
7.Công tác thi đua khen thưởng của toàn hệ thống Công ty
8.Công tác quản lý an ninh, an toàn
9.Công tác đối ngoại với các cơ quan chính quyền
10.Chủ trì tổ chức hoạt động nhằm kết nối các phòng, ban có chung chức năng, nhiệm vụ của các doanh nghiệp trong hệ thống nhằm nâng cao và phát triển kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.
11.Tham mưu việc xây dựng các chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổ chức và theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách đó.
12.Quản trị và điều hành Tổ Công viên cây xanh đô thị (28ha)
13.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc

05 Phòng pháp chế

Phòng Pháp Chế là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực pháp lý.

Nhiệm vụ:
1. Thực hiện triển khai, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo công tác pháp chế của Công ty.
2. Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty và trong việc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu và phá sản doanh nghiệp.
3. Cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất phục vụ yêu cầu của HĐTV, Tổng Giám đốc và các Phòng ban khác; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước mới ban hành có liên quan đến lãnh vực hoạt động của Công ty.
4. Phối hợp các bộ phận liên quan giúp Tổng Giám đốc trong việc giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Tổng giám đốc.
5. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty:
6. Đảm bảo pháp lý các văn bản của Công ty ban hành:
7. Kiểm tra và theo dõi việc thực hiện pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty; Phổ biến, giáo dục pháp luật:
8. Tham mưu các vấn đề pháp lý khác và tham gia tố tụng:
9. Hỗ trợ pháp lý cho các Doanh nghiệp thành viên theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

06 Phòng bồi thường - định cư

Phòng Bồi thường - Định cư là Phòng chức năng thuộc Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý điều hành công việc giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư liên quan đến các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Nhiệm vụ:
1. Tập hợp hồ sơ pháp lý để làm thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án.

2. Lập phương án tổng thể và chi tiết về bồi thường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Hội đồng bồi thường để tổ chức thực hiện.

3. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bồi thường của dự án, chú trọng các công việc sau

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc.


07 Phòng tài chính - kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và các chuyên viên tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành công việc thuộc lĩnh vực tài chính, kế hoạch của Công ty.

Nhiệm vụ:
1. Hoạch định chiến lược tài chính và xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm
2. Theo dõi hoạt động đầu tư tài chính và quản lý vốn đầu tư của Công ty
3. Kiểm soát tài chính đối với ngân sách, vốn và tài sản:
4. Lập và kiểm soát kế hoạch kinh doanh
5. Công tác tổng hợp:
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

08 Ban quản lý tòa nhà

Ban quản lý tòa nhà là một bộ phận trực thuộc công ty IPC phụ trách về quản lý và điều hành các công việc liên quan đến tòa nhà IPC

Chức năng: Vận hành hệ thống kỹ thuật của tòa nhà IPC để đảm bảo chất lượng tốt nhất được cung cấp cho khách thuê văn phòng.

Nhiệm vụ:
1. Tổ chức quản lý và kinh doanh cho thuê Tòa nhà IPC
2. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đầy đủ cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền của TGĐ về các hoạt động công tác quản lý tòa nhà như: báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động quản lý & khai tác sử dụng Tòa nhà
3. Nỗ lực tối đa, để đảm bảo rằng Tòa nhà được quản lý và điều hành 1 cách hiệu quả, đúng đắn, tạo sự an tâm, thoải mái cho khách thuê
4. Giám sát công việc của các nhân viên thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ như bảo vệ, giám sát hệ thống an ninh, vệ sinh, kỹ thuật … cho Tòa nhà.

09 Ban Quản lý dự án Khu Dân cư Hiệp Phước

Ban Quản lý dự án Khu Dân cư Hiệp Phước là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, do Trưởng Ban phụ trách và quản lý, có các Phó Ban và đội ngũ nhân viên giúp việc, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động liên quan đến triển khai Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước đến khi bàn giao dự án cho ……………………………. theo quy định.

Nhiệm vụ:
1. Chủ trì tham mưu thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.
2. Lập kế hoạch tiến độ triển khai dự án phù hợp chủ trương định hướng của lãnh đạo Công ty.
3. Chủ trì tham mưu, theo dõi việctriển khai đầu tư xây dựng dự án theo kế hoạch tiến độ được phê duyệt đảm bảo các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục triển khai, quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình thi công công trình.
4. Tham mưu và tổ chức thực hiện các thủ tục bàn giao dự án sau khi hoàn thành cho cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

10 Ban Xúc tiến các dự án Hiệp Phước

Ban Xúc tiến Đầu tư các dự án Hiệp Phước là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, do Trưởng ban phụ trách và quản lý, có đội ngũ chuyên viên giúp việc, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Hiệp Phước đến khi các dự án Hiệp Phước được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo các quy định hiện hành.

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức theo dõi và triển khai thực hiện các dự án đúng kế hoạch, tiến độ, tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu theo đúng trình tự thủ tục, quản lý chất lượng, quản lý chi phí,... và các nội dung khác về quản lý dự án đầu tư xây dựng đảm bảo các quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. Tiếp nhận các sản phẩm, kết quả nghiên cứu đã hoàn thành và nghiệm thu từ các bộ phận, đơn vị khác thuộc Công ty để làm cơ sở nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

3. Tham mưu và tổ chức thực hiện các thủ tục bàn giao các dự án Hiệp Phước theo đúng quy định hiện hành.

4. Phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng để phục vụ đầu tư xây dựng các dự án Hiệp Phước.

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT

BĐS DÂN DỤNG

CẢNG VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)