CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

Đầu tư vào các công ty thành viên

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC)

Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC)
Thành lập: năm 2006
Vốn chủ sỡ hữu: 670,1 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 49,9 %

Công ty TNHH Tân Thuận (TTC)

Công ty TNHH Tân Thuận (TTC)
Thành lập: năm 1991
Vốn chủ sỡ hữu: 739,1 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 31,5%

Công ty Cổ phần <br>Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC)

Công ty Cổ phần
Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC)
Thành lập: năm 2007
Vốn chủ sỡ hữu: 924,8 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 40,5%

Công ty TNHH SEPZONE Linh Trung

Công ty TNHH SEPZONE Linh Trung
Thành lập: năm 1992
Vốn chủ sỡ hữu: 576,4 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 50%

BĐS DÂN DỤNG

Công ty TNHH Phát triển Phú <br>Mỹ Hưng (PMH)

Công ty TNHH Phát triển Phú
Mỹ Hưng (PMH)
Thành lập: năm 1993
Vốn chủ sỡ hữu: 7.410 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 30%

Công ty Cổ phần Phát triển <br>Nam Sài Gòn (SADECO)

Công ty Cổ phần Phát triển
Nam Sài Gòn (SADECO)
Thành lập: năm 1994
Vốn chủ sỡ hữu: 426,9 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 44%

CẢNG VÀ DỊCH VỤ

Công ty Cảng CONTAINER <br>Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

Công ty Cảng CONTAINER
Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
Thành lập: năm 1989
Vốn chủ sỡ hữu: 1.715 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 20%

Công ty Cổ phần Thương mại – <br>Dịch vụ Hiệp Tân

Công ty Cổ phần Thương mại –
Dịch vụ Hiệp Tân
Thành lập: năm 1996
Vốn chủ sỡ hữu: 72,5 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 33,33%

Công ty Cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL)

Công ty Cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL)
Thành lập: năm 1989
Vốn chủ sỡ hữu: 659,5 tỷ đồng
Tỉ lệ sở hữu: 75%

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT

BĐS DÂN DỤNG

CẢNG VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)