MENU

Văn bản pháp luật

 1. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quả lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. DOWNLOAD

 2. ​Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). DOWNLOAD

 3. Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miển, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quàn lý phí, lệ phí.DOWNLOAD

 4. Luật sửa đổi số 03/2016/QH14, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. DOWNLOAD

 5. Luật ngân sách nhà nước năm 2015 Số 83/2015/QH 13 ban hành ngày 25/6/2015 quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. DOWNLOAD

 6. Nghị định 153/2016/NĐ - CP ban hành ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động. DOWNLOAD

 7. Nghị định số 01/2017/NĐ - CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. DOWNLOAD

 8. Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ban hành ngày 04/4/2017 Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

 9. Nghị định  số 42/2017/NĐ-CP ban hành ngày 5/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. DOWNLOAD

 10. Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ban hành ngày 14/4/2017 quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc. DOWNLOAD

 11. Nghị định SỐ 48/2017/ NĐ - CP  ban hành ngày 24/4/2017 quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh. DOWNLOAD

 12. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. DOWNLOAD

 13. ​Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài. DOWNLOAD

 14. Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. DOWNLOAD

 15. Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ban hành ngày 01/9/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm, quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản; quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. DOWNLOAD

 16. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. DOWNLOAD

 17. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ban hành ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, quy định về quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và SXKD trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. DOWNLOAD

 18. Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ban hành ngày 03/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao quy định tại Nghị định này được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về công nghệ cao. DOWNLOAD

 19. Quyết định số 707/QĐ-TTg ban hành ngày 25/5/2017 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”. 

 20. Thông tư số 30/2016/TT-BXD ban hành ngày 3030/12/2016 Thông tư hướng dẫn về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng bao gồm: Nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC; công tác chuẩn bị và ký kết hợp đồng EPC; quản lý thực hiện hợp đồng EPC; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng EPC; tổng thầu EPC; hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng EPC. DOWNLOAD

 21. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 16/3/2016 hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng. DOWNLOAD

 22. Thông tư số 03/2017/TT-BXD ban hành ngày 16/12/2016 hướng dẫn xác định chi phí thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng quy định tại Điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015. DOWNLOAD

 23. Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ban hành ngày 16/12/2016 hướng dẫn việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc phạm vi Điều chỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm b, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. DOWNLOAD

 24. Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ban hành ngày 25/4/2017 quy định chế độ báo cáo việc lập và theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. DOWNLOAD

 25. Thông tư số 209/20146/TT-BTC ban hành ngày 10/11/ 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. Áp dụng đối với chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015. DOWNLOAD

 26. Thông tư 332/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của bộ tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. DOWNLOAD

 27. Thông tư số 333/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. DOWNLOAD

 28. Thông tư số 28/2017/TT-BTC ban hành ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. DOWNLOAD

 29. Thông tư số 31/2017/TT-BTC ban hành ngày 18/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. DOWNLOAD

 30. Thông tư số 215/2016/TT-BTC ban hành ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. DOWNLOAD

 31. Thông tư số 251/2016/TT-BTC ban hành ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí xử lý vụ việc cạnh tranh gồm: phí xử lý vụ việc cạnh tranh; phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh. DOWNLOAD

 32. Thông tư số 72/2017/TT-BTC ban hành ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. DOWNLOAD

 33. Thông tư số 75/2017/TT-BTC ban hành ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. DOWNLOAD

 34. Thông tư số 80/2017/TT-BTC ban hành ngày 02/8/2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013. DOWNLOAD

 35. Thông tư số 97/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/9/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. DOWNLOAD

 36. Thông tư số 89/2017/TT-BTC ban hành ngảy 23/8/2017 hướng dẫn một số nội dung cụ thể về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và xử lý chuyển tiếp tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. DOWNLOAD

 37. Quyết định 3863/QĐ-BGTVT Ban hành ngày 01/12/2016 ban hành biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam. DOWNLOAD

 38. Thông tư số 15/2017/TT-BCT Thông tư này quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp có nội dung quy định, hướng dẫn về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản, quy chế quản lý về cụm công nghiệp quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. DOWNLOAD

 39. Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 18/4/2017 về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. DOWNLOAD

 40. Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 23/3/2017 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh. DOWNLOAD

 41. Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 03/4/2017 về quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. DOWNLOAD

 42. Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 24/4/2017 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. DOWNLOAD

 43. Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ban hành ngày 20/6/2017 quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. DOWNLOAD

 44. Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND Quyết định về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. DOWNLOAD

 45. Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hô Chí Minh. DOWNLOAD