MENU

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

12/07/2017

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM thông qua Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 07/7/2017 như sau:

(1) Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM.

(2) Tổng số cổ phần chào bán: 7.521.109 cổ phần.

(3) Tổng số nhà đầu tư đã bỏ Phiếu tham dự đấu giá vào Hòm phiếu: 130 nhà đầu tư.
Trong đó:
+ Nhà đầu tư cá nhân: 124 nhà đầu tư.

+ Nhà đầu tư tổ chức: 006 nhà đầu tư.

(4) Tổng số lượng nhà đầu tư bỏ Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 130 nhà đầu tư.

(5) Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 50.668.218 cổ phần.

(6) Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 50.668.218 cổ phần.

(7) Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự không hợp lệ: 0 cổ phần.

(8) Giá đấu thành công cao nhất: 18.000 đồng/cổ phần.

(9) Giá đấu thành công thấp nhất: 16.000 đồng/cổ phần.

(10) Số nhà đầu tư trúng giá: 21 nhà đầu tư cá nhân.

(11) Tổng số cổ phần bán được: 7.521.109 cổ phần.

(Thông tin chi tiết về kết quả bán đấu giá cổ phần, Quý nhà đầu tư vui lòng xem tại Thông báo số 811/TB-SGDHCM ngày 07/7/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đính kèm).

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN: DOWNLOAD

 

Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »