MENU

 - Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015: DOWNLOAD
 - Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016 của IPC: DOWNLOAD
 - Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp: DOWNLOAD
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của IPC: DOWNLOAD

 - Thay đổi người quản lý Công ty - Chủ tịch Hội đồng thành viên và Phó Tổng Giám đốc: CHI TIẾT

 - Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh: DOWNLOAD

 - Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HD Bank): DOWNLOAD