MENU
-Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 DOWNLOAD
-Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016 của IPC DOWNLOAD
-Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp DOWNLOAD
-Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của IPC DOWNLOAD
-Thay đổi người quản lý Công ty - Chủ tịch Hội đồng thành viên và Phó Tổng Giám đốc CHI TIẾT
-Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh DOWNLOAD
-Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HD Bank) DOWNLOAD
-Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 2016 DOWNLOAD
-Báo cáo kết quả thực hiện Trách nhiệm Xã hội 2016 DOWNLOAD
-Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2014 - 2016 DOWNLOAD
-Tình hình đầu tư tại các Công ty con do Công ty mẹ nắm cổ phần chi phối DOWNLOAD
-Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Người quản lý DOWNLOAD
-Báo cáo Tình hình lao động, tiền lương của Người lao động 2016 DOWNLOAD
-Báo cáo tài chính Quý 2/2017 DOWNLOAD
-Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 DOWNLOAD
-Quyết định về việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận DOWNLOAD
-Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 DOWNLOAD