MENU
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2017 DOWNLOAD
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 DOWNLOAD
- Thông báo kế hoạch tài chính năm 2016 DOWNLOAD
- Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015 DOWNLOAD
- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp DOWNLOAD
- Hướng dẫn và biểu mẫu thi đua khen thưởng năm 2016
    1. Báo cáo thành tích - Đề nghị khen thưởng (Áp dụng đối với tập thể - Mẫu số 01) DOWNLOAD
    2. Báo cáo thành tích - Đề nghị tặng thưởng (Áp dụng đối với tập thể - Mẫu số 02) DOWNLOAD
    3. Báo cáo thành tích - Đề nghị tặng thưởng (truy tặng) ( Về thành tích xuất sắc đột xuất - Mẫu số 06) DOWNLOAD
    4. Đăng ký thi đua 2016 (Mẫu TDKT_01) DOWNLOAD
    5. Thống kê (Mẫu TDKT_03) DOWNLOAD
    6. Báo cáo thành tích cá nhân (Mẫu TDKT_05) DOWNLOAD
    7. Bảng tổng hợp đề nghị xét sáng kiến, cải tiến cá nhân (Mẫu TDKT_06) DOWNLOAD
    8. Bảng kê hồ sơ thi đua - khen thưởng năm 2016 DOWNLOAD
    9. Bảng tổng hợp đề nghị xét thi đua khen thưởng cá nhân và đề xuất các danh hiệu cấp trên năm 2016 DOWNLOAD
- Thư mời hợp tác kinh doanh tại khu định cư An Phú Tây DOWNLOAD
- Thay đổi người quản lý Công ty - Thành viên Hội đồng thành viên CHI TIẾT
- Thay đổi người quản lý Công ty - Kiểm soát viên CHI TIẾT