MENU

-KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 (Download)

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (Download)  

- THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016 (Download)

- TÌNH HÌNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2015 (Download)

- BÁO CÁO CHÊ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP  (Download)

- HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU MẪU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016

1. BÁO CÁO THÀNH TÍCH - ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG (Áp dụng đối với tập thể - Mẫu số_01)  (Download)
2. BÁO CÁO THÀNH TÍCH - ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (Áp dụng đối với tập thể - Mẫu số_02)  (Download)
3. BÁO CÁO THÀNH TÍCH - ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) (Về thành tích xuất sắc đột xuất - Mẫu số_06)  (Download)
4. ĐĂNG KÝ THI ĐUA 2016 (Mẫu TDKT_01)  (Download)
5. THỐNG KÊ (Mẫu TDKT_03)  (Download)
6. BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (Mẫu TDKT_05)  (Download) 
7. BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ XÉT SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN CÁ NHÂN (Mẫu TDKT_06)  (Download)
8. BẢNG KÊ HỒ SƠ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2016 (Download)
9. BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC DANH HIỆU CẤP TRÊN NĂM 2016  (Download)

- THƯ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH TẠI KHU ĐỊNH CƯ AN PHÚ TÂY (Download)

 - Thay đổi người quản lý Công ty - Thành viên Hội đồng thành viên:  CHI TIẾT
 - Thay đổi người quản lý Công ty - Kiểm soát viên:  CHI TIẾT