MENU

2015

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015 (Download)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

  • Bảng cân đối kế toán (Download)
  • Kết quả hoạt động kinh doanh (Download)
  • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (Download)
  • Bảng cân đối phát sinh tài khoản (Download)

Các biểu mẫu-TT số 158/2013/TT.BTC

- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2015   (Download)

- BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM (Download

- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD GIAI ĐOẠN NĂM 2013-2015 (Download)