MENU
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015                                                                            DOWNLOAD

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

- Bảng cân đối kế toán                                                                                                                     DOWNLOAD
- Kết quả hoạt động kinh doanh DOWNLOAD
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính DOWNLOAD
- Bảng cân đối phát sinh tài khoản DOWNLOAD

Các biểu mẫu-TT số 158/2013/TT.BTC

- Mẫu số 1                                                                                                                                        DOWNLOAD
- Mẫu số 02B-DN DOWNLOAD
- Mẩu số 2 DOWNLOAD
- Mẩu số 3 DOWNLOAD
- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2015  DOWNLOAD
- BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM DOWNLOAD
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD GIAI ĐOẠN NĂM 2013-2015 DOWNLOAD