MENU

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website của Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

Khi quý khách truy cập và sử dụng thông tin, dịch vụ trên website của IPC http://www.ttipc.vn (sau đây gọi là website này) là đã đồng ý với các điều khoản dưới đây :

Điều 1.  Quy định về bản quyền
Tất cả các sản phẩm thông tin trên website này bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của IPC, trừ trường hợp do chính IPC công bố khác đi hoặc được quy định bởi Luật bản quyền của Việt Nam.

Điều 2.  Quy định sử dụng
- Nghiêm cấm mọi hình thức vi phạm bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào trên website này.
- Mọi hình thức sử dụng sản phẩm thông tin trên website này phải ghi chú trích nguồn từ website này.
- Đối với bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này, IPC có thể sử dụng, có thể công bố hoặc chuyển giao cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
- Người sử dụng đồng ý với việc IPC kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với website này.

Điều 3. Từ chối bảo đảm
- IPC không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại do liên quan đến việc sử dụng thông tin trên website này.
- IPC có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên website này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về những thay đổi đó.
- Không có sự bảo đảm rằng hoạt động của website này sẽ không bị trục trặc, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài.