MENU

Các phòng ban chức năng

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Phòng Hành chính - Tổ chức là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc, đội ngũ chuyên viên thực hiện công tác và tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực: Hành chính, quản trị tài sản, nhân sự và lao động tiền lương.


2. PHÒNG KẾ TOÁN

Phòng Kế Toán là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Kế toán Trưởng phụ trách và quản lý, có các Kế toán phó và đội ngũ kế toán viên giúp việc và tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác kế toán tài chính theo luật pháp và quy định của Nhà nước.

 

3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch là Phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và các chuyên viên tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty  trong quản lý và điều hành công việc thuộc lĩnh vực tài chính, kế hoạch của Công ty.

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ - ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

Phòng Quản lý - Đầu tư dự án là Phòng chức năng thuộc Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên, tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động liên quan đến quản trị điều hành các dự án Đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự án) của Công ty từ lúc có chủ trương đầu tư cho đến khi hoàn thành dự án.

 

5. PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Phòng Phát triển kinh doanh là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ các chuyên viên, tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực: chiến lược, phát triển kinh doanh, quản trị công nghệ thông tin, quản trị thương hiệu và quan hệ cộng đồng.

 

6. PHÒNG PHÁP CHẾ

Phòng Pháp Chế là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên, tùy theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực pháp lý.

 

7. PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ:

Phòng Kiểm soát nội bộ là phòng chức năng thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên, tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty  trong việc: xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch cho việc thực hiện và điều phối kiểm soát, thực hiện điều phối, thực hiện kiểm soát nội bộ, đánh giá tổng hợp về việc tuân thủ và lập báo cáo tổng hợp liên quan đến công tác kiểm tra.

 

8. PHÒNG BỒI THƯỜNG - ĐỊNH CƯ:

Phòng Bồi thường - Định cư là Phòng chức năng thuộc Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty, do Trưởng phòng phụ trách và quản lý, có các Phó phòng giúp việc và đội ngũ chuyên viên tuỳ theo tình hình thực tế sẽ có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban TGĐ Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý điều hành công việc giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư liên quan đến các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

 

9. BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Là một bộ phận trực thuộc công ty IPC phụ trách về quản lý và điều hành các công việc liên quan đến tòa nhà IPC

Chức năng: Vận hành hệ thống kỹ thuật của tòa nhà IPC để đảm bảo chất lượng tốt nhất được cung cấp cho khách thuê văn phòng.